Powrót
Klauzula RODO
1. Kto jest Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5 (62-025 Kostrzyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327.

2. Jak skontaktować się z Administratorem Danych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz realizacji praw Państwu przysługujących opisanych powyżej zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@biedronka.eu lub telefonicznie pod (22) 205 33 00.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa Dane? 

Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych.
Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia Panu/Pani informacji prasowych (w tym newsletter), w tym informacji dotyczących promocji określonych kategorii produktów lub usług Administratora, a także organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie informacji prasowych (w tym newsletter).
Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w programie wysyłki/udzielania informacji prasowych.

W celach powyżej wskazanych Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych:
a. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
b. dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, nazwa redakcji,
c. dane dotyczące obszaru działania: miasto, województwo.

4. Kto jest odbiorcą Pana/Pani Danych Osobowych? Przekazywanie Danych Osobowych do Państwa Trzeciego.

Pana/Pani Dane Osobowe przekazujemy:
a. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom PR, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
b. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Pana/Pani Dane Osobowe będą przekazywane do Państwa Trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (USA).

5. Przez jaki okres przetwarzamy Dane Osobowe?

Z Pana/Pani danych osobowych będziemy korzystać:
a. przez okres trwania wysyłki/udzielania informacji prasowych,
b. przez okres Pana/Pani uczestnictwa w programie wysyłki/udzielania informacji prasowych w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji wysyłki/udzielania informacji prasowych i wykonania zobowiązań administratora wynikających z uczestnictwa w wysyłce/udzielaniu informacji prasowych,
c. do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
d. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Jakie ma Pan/Pani prawa wobec swoich danych?

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy realizację przysługujących mu praw, które w zależności od przypadku mogą obejmować:
a. żądanie sprostowania danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne,
b. żądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, a także gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa,
c. żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy użytkownik, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a także jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, jak również jeżeli dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń,
d. cofnięcie udzielonej zgody, ze skutkiem na przyszłość,
e. wniesienie sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy jednocześnie, że Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

W związku z wyrażeniem przez Pana/Panią odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych w formie elektronicznej (e-mail, telefon, wiadomość SMS) Administrator będzie przetwarzał podane przez Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych.

Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne, aby uczestniczyć w programie wysyłki/udzielania informacji handlowych, którego zasadniczym celem jest przesyłanie Państwu informacji o nowych ofertach lub promocjach organizowanych przez Administratora. Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdym momencie wycofana w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym cofnięcie zgody będzie oznaczać równocześnie utratę uprawnień wynikających z członkostwa w programie wysyłki Newsletter i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.
Powrót